Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Објави

..:: 30.05.2017 - Материјали од одржано редовно годишно собрание на 30.05.2017 :
-- 1.2.Финансиски извештај равидиран со мислење на овластен ревизор (...линк...)
-- 1.3.Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2016г. (...линк...)
-- Т-1.1 Одлука за одобрување на годишната сметка за 2016г. (...линк...)

-- Т-1.2 Одлука за одобрување на финансиските извештаи на Друштвото за 2016г. ревидирани од овластен ревизор (...линк...)
-- Т-1.3 Одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Уготур АД Скопје за 2016г. (...линк...)
-- Т-2. Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2016г. (...линк...)
-- Т-3. Одлука за одобрување на извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2016г. (...линк...)
-- Т-4. Одлука за одобрување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2016г. (...линк...)
-- Т-5. Одлука за работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2016г. (...линк...)
-- Т-6. Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2017г. (...линк...)
-- Т-7. Одлука за измена на статутот на Уготур АД Скопје (...линк...)

..:: 03.05.2017 - Материјали за седница :
-- 1. Вкупен број акции и вкупен број гласачки права - 2017 (...линк...)
-- 2. Пријава за учество на Годишно собрание - 2017 (...линк...)
-- 3. Овластување полномошници - 2017 (...линк...)

-- 4. Известување за дадено полномошно - 2017 (...линк...)
-- 5. Полномошно од физички лица кога полномошникот гласа по сопствено убедување - 2017 (...линк...)
-- 6. Полномошно од правно лице кога полномошникот гласа по сопствено убедување - 2017 (...линк...)
-- 7. Полномошно за физичко лице - 2017 (...линк...)
-- 8. Полномошно за правно лице - 2017 (...линк...)
-- 9. Писмено известување за откажување полномошно - 2017 (...линк...)
-- 10. Известување до одбор на директори за постоење конфликт на интерес - 2017 (...линк...)
-- 11. Вклучување нови точки во дневниот ред - 2017 (...линк...)
-- 12. Предлагање нови одлуки - 2017 (...линк...)

-- 13. Прашања од акционерите - 2017 (...линк...)
-- 14. Овластување на лице за одговор на поставени прашања од акционерите - 2017 (...линк...)

Процедурален дел :
-- Предлог-одлука за избор на претседавач на Годишно собрание 2017 (...линк...)
-- Предлог-одлука за избор на бројачи на гласови за Годишно собрание 2017 (...линк...)

Работен дел :
-- 1.1. Годишна сметка за 2016г. (Биланс на состојба и биланс на успех) (...линк...)
-- 1.2. Финансиски извештај равидиран со мислење на овластен ревизор (...линк...)
-- 1.3. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2016г. (...линк...)
----- Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка за 2016 година (...линк...)
----- Предлог-одлука за одобрување на финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор за 2016 година (...линк...)
----- Предлог-одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Уготур АД Скопје за 2016 година (...линк...)


-- 2. Предлог-одлука за распределба на добивката по оданочување за 2016 година (...линк...)


-- 3. Извештај поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2016г. (...линк...)
------ Предлог-одлука за одобрување на Извештајот од Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2016 (...линк...)

-- 4. Годишен извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2016г. (...линк...)
------ Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2016г (...линк...)

-- 5. Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2016г (...линк...)

-- 6. Предлог-одлука за назначување овластен ревизор за 2017 година (...линк...)

-- 7. Предлог-одлука за измена на статутот на Уготур АД Скопје (...линк...)

..:: 02.05.2017 - Собрание на Акционери на УГОТУР АД Скопје

..:: 26.12.2016 - Одлука за отповикување и избор на сите членови на Одбор на директори

..:: 19.12.2016 - НОМИНИРАЊЕ на кандидати за членови на Одбор на директори на УГОТУР АД Скопје од Фершпед АД Скопје

..:: 23.11.2016 - Повик за вонредно собрание

..:: 16.06.2016 - Објавени извешати :
-- Известување за зделка со заинтересирана странка(...линк...)
-- Одлука за зделка со заинтересирана страна (...линк...)
-- Известување за сопственост (...линк...)

-- Годишен извештај за работењето во 2015 г.(...линк...)
-- Конечен резиворски извештај за работењето во 2015 г. (...линк...)
-- Одлуки од собрание (...линк...)

..:: 13.05.2016 - Објавени извешати :
-- Одлука за свикување на собрание (...линк...)
-- Биланс на состојба и биланс на успех(...линк...)

-- Ревидеиран извештај за 2015(...линк...)
-- Годишен извештај за работeњето за 2015 (...линк...)
-- Предлог одлука за усвојување годишна сметка за 2015 г. (...линк...)
-- Предлог одлука за усвојување на финансиски извештаи на друштвото за 2015 г. ревидирани од овластен ревизор (...линк...)
-- Предлог одлука за усвојување  на извештајот за работа на друштвото за 2015 г. (...линк...)
-- Извештај за работењето на Одборот на директори за 2015 г.(...линк...)
-- Годишен извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2015 г. (...линк...)
-- Предлог одлука за одобрување на работата на Одборот на директори за 2015 г.(...линк...)
-- Предлог одлука за назначување овластен ревизор за 2016 г. (...линк...)
-- Извештај за зделка со заинтересирана страна за 2016 г. (...линк...)
-- Предлог одлука за одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна (...линк...)
-- Предлог одлука за одобрување работа на Одборот на директори за 2015 г. (...линк...)
-- Методи на вреднување (...линк...)
-- Предлог одлука за голема зделка и зделка со заинтересирана страна за Собрание (...линк...)

..:: 11.05.2016 - Јавен повик за свикување на седница на Собрание (..линк..)

..:: 10.05.2016 - Извесување за реализирана зделка со заинтересирана страна(..линк..)


..:: 02.07.2015 - Извесување за зделка со заинтересирана страна:
- Известување за зделка со заинтересирана страна..ЛИНК..
- Одлука за зделка со заинтересирана страна ..ЛИНК..

 

..:: 09.06.2015 - ОДЛУКИ ПО СОБРАНИЕ ОД 08.06.2015 и други документи:
Останати документи за годишното собрание :
- Одлуки по собрание од 08.06.2015 ..ЛИНК..
- Ревидиран извештај за 2014 ..ЛИНК..
- Извештај за работењето за 2014 ..ЛИНК..

..:: 19.05.2015 - ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ ..ЛИНК..
Останати документи за годишното собрание :
- Одлука за свикување на собрание ..ЛИНК..
- Биланс на состојба ..ЛИНК..
- Биланс на успех ..ЛИНК..
- Ревидиран извештај ..ЛИНК..
- Ревидиран извештај за работењето 2014 ..ЛИНК..
- Предлог одлука за одобрување на годишна сметка за 2014 ..ЛИНК..
- Предлог одлука за усвојување извештај за работа Одбор на директори за 2014 ..ЛИНК..
- Предлог одлука за финансиски извештај на друштвото за 2014 од овластен ревизор ..ЛИНК..
- Годишен извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2014
..ЛИНК..
- Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на друштвото за 2014 ..ЛИНК..
- Предлог одлука за покривање на загуба ..ЛИНК..
- Извештај од одбор на директори за 2014 ..ЛИНК..
- Предлог одлука за работа на одборот на директори за 2014 ..ЛИНК..
- Предлог одлука за награда на членови на орган на управување ..ЛИНК..
- Предлог одлука за назначување на овластен ревизор за 2015 ..ЛИНК..
- Предлог одлука за одобрување на голема зделка ..ЛИНК..
- Извештај за ангажман а уверување во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна
..ЛИНК..

 

..:: 18.09.2014 Одлуката на вонредното собрание може да ја симнете ..тука ..

..:: УГОУР АД Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ. Документите се следни :Јавен повик и материјали за вонредно собрание

..:: 04.06.2014 Одлука и податоци од гласањето

..:: 29.05.2014 Податоци од Годишното собрание оддржано на 21.05.2014

..:: 22.05.2014 Извештај за одобрување на зделка со заинтересирана страна

..:: 21.05.2014 Во врска со Годишното собрание на акционери на друштвото ја објавуваме номинацијата за кандидат за член на Одборот на директори и CV

..:: 06.05.2014 ЈАВЕН ПОВИК - за свикување седница на Собрание на Уготур А.Д.-Скопје

..:: 11.09.2013 Одлука за отповикување и избор на член на Одбор на директори и определување лице за поднесување на пријава за упис
..:: 03.09.2013 Предлог за член на Одбор на директори и кратка биографија
..:: 22.08.2013 Барање за отповикување од функција
..:: 22.08.2013 Одлука за отповикување и избор на член
..:: 22.08.2013 Повик до акционери
..:: 28.05.2013 ОДЛУКИ ОД СОБРАНИЕ НА 22-05-2013 год.
..:: 27.05.2013 Извештај за работењето 2012 год.
..:: 23.05.2013 ОДЛУКИ ОД СОБРАНИЕ 2013
..:: 23.05.2013 РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕ 2013


..:: 25.04.2013 ЈАВЕН ПОВИК ЗА СОБРАНИЕ 2013

..:: 10.05.2012 РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ
..:: 10.04.2012 ЈАВЕН ПОВИК За свикување седница на Собрание на Уготур А.Д.-Скопје
..:: 10.04.2012 СЕДНИЦА НА АКЦИОНЕРИ 2012 г.
..:: 26.08.2011 ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ
..:: 19.05.2011 РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ
..:: 06.04.2011 ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ
..:: 21.09.2011 РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk

 

Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved